نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان قم